Đoàn thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 03/12/2018 của Thanh tra huyện về công tác thanh tra năm 2019 được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 04/12/2018; Thanh tra huyện Xuân Lộc đã lập Tờ trình trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Ngày 21/3/2019, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

 ​

Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Xuân Hòa

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND đã xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; xây dựng đề cương yêu cầu báo cáo; công bố quyết định thanh tra và tiến hành trực tiếp thanh tra.

Hiện nay, Đoàn thanh tra đang triển khai thực hiện.

Lê Thị Thu Oanh - Thanh tra huyện 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​