Tình hình đăng ký kinh doanh Tháng 3 năm 2019

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 3 năm 2019 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trả kết quả cho 87 trường hợp đăng ký kinh doanh, trong đó có 63 trường hợp đăng ký mới và 24 trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể:

- Hộ kinh doanh: 87 giấy, trong đó cấp mới 63, cấp đổi 24.

- Hợp tác xã: 0 giấy, trong đó cấp mới 0, cấp đổi 0.

Số vốn đăng ký kinh doanh mới trong tháng 3 năm 2019 là 29,170 tỷ đồng.

Trong tháng 3 năm 2019, số hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh là 08 hộ. Lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Việc tiếp nhận, xử lý cũng như trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình và Hợp tác xã được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết. 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết trước và đúng hạn.

Thực hiện Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về triển khai thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện, theo đó Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã trả kết quả đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh qua dịch vụ bưu chính viễn thông nhưng trong tháng 3/2019 không có trường hợp hộ kinh doanh đăng ký trả kết quả qua bưu điện.

 

Phan Trung Hiếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​