UBND huyện thực hiện chế độ họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1414/UBND-CNTT ngày 13/3/2019 về việc thực hiện Quy định chế độ họp trong đó chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ họp theo Quyết định số45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện chế độ họp về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước ngày 08/12 hàng năm.

- Giao Phòng Văn hóa và thông tin rà soát, củng cố chuyên mục về họp trên Cổng thông tin điện tử huyện.

- Văn Phòng HDND&UBND huyện co trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổng hợp báo cáo thực hiện chế độ hội họp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​