UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định quy phạm pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính

 

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 55/2018/QĐ-UBND quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực từ ngày 25/12/2018. Quyết định gồm 08 điều, quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng; áp dụng đối với UBND các cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Quyết định đã quy định rõ Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được xác định phức tạp nếu thuộc một trong 07 trường hợp sau:

1. Vụ việc vi phạm hành chính phải thực hiện thủ tục xác minh theo quy định tại Điều 59 Luật XLVPHC;

2. Vụ việc vi phạm hành chính trong đó một cá nhân, tổ chức có từ hai hành vi vi phạm hành chính trở lên hoặc một vụ việc vi phạm hành chính có từ hai cá nhân, tổ chức vi phạm trở lên;

3. Vụ việc vi phạm hành chính có yếu tố nước ngoài;

4. Vụ việc vi phạm hành chính gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của từ hai cá nhân, tổ chức trở lên. Mức độ nghiêm trọng về hậu quả do vi phạm hành chính được xác định trên cơ sở các quy định pháp luật trong các ngành, lĩnh vực cụ thể và hậu quả thực tế do hành vi vi phạm hành chính gây ra;

5. Vụ việc vi phạm hành chính phải tiến hành các thủ tục giám định, thẩm định, đánh giá của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

6. Vụ việc vi phạm hành chính thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

7. Vụ việc vi phạm hành chính phải xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).

Quyết định đã quy định cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt phức tạp tại cấp tỉnh là Sở Tư pháp, ở cấp huyện là Phòng Tư pháp và ở cấp xã là Ủy ban nhân dân cấp xã.


Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​