Kế hoạch thanh tra năm 2019

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019; Thanh tra huyện Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019. Theo kế hoạch đề ra thì:

1. Về công tác thanh tra: trong năm 2019, Thanh tra huyện tiến hành 05 cuộc thanh tra về các lĩnh vực:

- Thanh tra việc đầu tư xây dựng, thanh quyết toán công trình Trường Mầm non Xuân Trường, xã Xuân Trường.

- Thanh tra thu, chi tài chính ngân sách UBND xã Xuân Hòa.

- Thanh tra việc đầu tư xây dựng, thanh quyết toán công trình Trường Mầm non Xuân Hưng (Phân hiệu chính), xã Xuân Hưng.

- Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng tại trường THCS Xuân Hòa, THCS Nguyễn Thái Bình, Tiểu học Xuân Hòa, Tiểu học Xuân Định, Mầm non Bảo Hòa, Tiểu học 3 tháng 2.

- Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

* Ngoài ra, Thanh tra huyện chuẩn bị lực lượng thực hiện 02 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và UBND huyện; đồng thời Thanh tra huyện tăng cường theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra để kịp thời đề xuất xử lý những tồn tại; nhằm bảo đảm các kiến nghị, kết luận sau thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95%.

- Tham mưu UBND huyện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 10433/KH-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tham mưu UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN; các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo chức năng nhiệm vụ ngành thanh tra; kịp thời tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

- Tham mưu UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu UBND huyện nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao (đầu tư xây dựng, đất đai, tài chính ngân sách, mua sắm công ...)

- Tham gia tích cực vào các hoạt động thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch này đã được thông qua tập thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra huyện; đã được Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc phê duyệt theo thẩm quyền.

                                                                          Th​anh tra huyện       

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​