Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 9 năm 2018

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 9 năm 2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trả kết quả cho 75 trường hợp đăng ký kinh doanh, trong đó có 60 trường hợp đăng ký mới và 15 trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể:

- Hộ kinh doanh: 73 giấy, trong đó cấp mới 59, cấp đổi 14. lũy kế năm 2018: 695 giấy, trong đó cấp mới 543, cấp đổi 152.

- Hợp tác xã: 02 giấy, trong đó cấp mới 01, cấp đổi 01. Lũy kế năm 2018: 07 giấy, trong đó cấp mới 03, cấp đổi 04.

Số vốn đăng ký kinh doanh mới trong tháng 9 năm 2018 là 26,075 tỷ đồng. Lũy kế năm 2018 là 203,106 tỷ đồng.

Trong tháng 9 năm 2018, số hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh là 11 hộ. Lũy kế năm 2018: 71 hộ.

 

Việc tiếp nhận, xử lý trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình và Hợp tác xã được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết. 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết trước và đúng hạn.

Thực hiện Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về triển khai thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện sẽ trả kết quả đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính viễn thông nhưng trong tháng 9/2018 không có trường hợp nào đăng ký trả kết quả qua bưu điện.

Phan Trung Hiếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch)​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​