Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2018

 

Năm 2018, cấp uỷ đảng, chính quyền xã tiếp tục có sự đổi mới, bám sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao và đạt được những kết quả tích cực.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2017, Đảng uỷ - UBND xã tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiện giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đến tháng 5/2018, bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh được ban hành, UBND xã tiếp tục xây dựng kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 22/6/2018 của UBND xã Xuân Hiệp về phấn đấu đạt bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2018.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa hết sức to lớn của bộ tiêu chí nâng cao của UBND tỉnh Đồng Nai, UBND xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp, tăng cường vai trò giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT. Quan tâm thực hiện BHYT đối với các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, thành viên UBND xã, cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí.

Ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới tiếp tục duy trì chế độ giao ban định kỳ 04 lần/tháng với Ban thường vụ Đảng uỷ xã để kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo trọng tâm những nhiệm vụ nhằm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hàng tuần thường xuyên đôn đốc cán bộ, công chức chuyên môn được phân công phụ trách hồ sơ kiểm chứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao có trách nhiệm hoàn thành các tài liệu kiểm chứng đối với các tiêu chí, chỉ tiêu mình phụ trách theo đúng hướng dẫn của tỉnh, huyện; Tài liệu kiểm chứng được đóng thành tập và có danh mục tài liệu để tiện kiểm tra. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với những chỉ tiêu chưa đạt nông thôn mới nâng cao. Đến nay xã Xuân Hiệp đã có 17/19 tiêu chí, 49/53 chỉ tiêu theo quyết định 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020.

Phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong xã quyết tâm thực hiện, triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, tin tưởng rằng năm 2018 sẽ hoàn thành  mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đề ra.


Điểm TT KH&CN xã Xuâ​n Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​