Thông báo về việc phát hành hồ sơ tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo NH 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 311/KH-UBND của UBND huyện về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019.

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian tiếp nhận hồ sơ như sau: Nội dung File đính kèm: 01-TB-HDTD 31-8-201.pdf​

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​