Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Đồng Nai, huyện Xuân Lộc về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đến năm 2020

 

Câu 1: Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là gì?

Trả lời: Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng xây dựng ấp, xã, gia đình của mình khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ); có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Nông thôn mới không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội, mà còn là vấn đề kinh tế - chính trị tổng hợp.

Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là giúp cho nông dân có niềm tin, trở nên tích cực, chăm chỉ, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng nông thôn phát triển giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Câu 2: Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao?

Trả lời: Đánh giá sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết số 26-NQ/TW. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế:

- Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, năng suất, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế.

- Nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước…còn yếu kém, môi trường ngày càng bị ô nhiễm. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chênh lệch giàu - nghèo giữa nông thôn và thành thị còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội búc xúc. Vì vậy phải tiến hành xây dựng xã NTM nâng cao để phát triển một cách bền vững nền nông nghiệp, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của nông dân, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Câu 3: Xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm đạt được những mục tiêu gì?

Trả lời: Xây dựng xã NTM, nông thôn mới nâng cao nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản sau:

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; Nâng cao dân trí, đào tạo người nông dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị đúng đắn, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh cao.

- Xây dựng NTM nâng cao có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư…; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh, trật tự được giữ vững, xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

Câu 4: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai gồm mấy nhóm và bao nhiêu tiêu chí? Để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì cần phải đạt các tiêu chí nào?

Trả lời:

Năm 2013, có 07/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2014, có 05/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trong cả nước; đến năm 2015, 02 xã còn lại trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (kiểu mẫu) tỉnh Đồng Nai; năm 2016, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm 2017, tiếp tục có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nâng cao). Hiện nay, huyện và các xã tiếp tục thực hiện xây dựng nâng chất các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án: Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025.

- Bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao gồm có 5 nhóm đó là: Nhóm 1: Quy hoạch; nhóm 2: Hạ tầng kinh tế xã hội; nhóm 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất; nhóm 4: Văn hóa - xã hội - môi trường; nhóm 5: Hệ thống chính trị.

- Một xã đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao khi đạt đủ 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao của Tỉnh. Các tiêu chí cụ thể là: (1) Quy hoạch, (2) Giao thông, (3) Thủy lợi, (4) Điện, (5) Trường học, (6) Cơ sở vật chất văn hóa, (7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, (8) Thông tin và truyền thông, (9) Nhà ở dân cư, (10) Thu nhập và phát triển sản xuất, (11) Hộ nghèo, (12) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, (13) Hình thức tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (15) Y tế, (16) Văn hóa, (17) Môi trường, (18) Hệ thống tổ chức chính trị, (19) An ninh quốc phòng.

Câu 5: Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao hiện nay có gì khác so với Bộ tiêu chí Nông thôn mới?

Trả lời:

Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 4446/QĐ-UBND ngày 26/12/2016  của UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định 1753/QĐ-UBND, ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, không thay đổi về số lượng tiêu chí, chỉ tiêu, vẫn gồm 19 tiêu chí và 53 chỉ tiêu. Tuy nhiên, trong từng tiêu chí và chỉ tiêu có sự thay đổi về câu từ, tăng giảm về số lượng chỉ tiêu, tỷ lệ % cần đạt, cụ thể như sau:

- Tiêu chí (1) Quy hoạch: Giữ nguyên số lượng 02 chỉ tiêu, nhưng có sự thay đổi về câu chữ.

Theo đó, Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 4446/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai quy định 02 chỉ tiêu như sau:

+ Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố, công khai đúng thời hạn.

+ Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định 1753/QĐ-UBND, ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, quy định 02 chỉ tiêu:

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao; thường xuyên cập nhật, rà soát, bổ sung, công bố quy hoạch.

+ Không có tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn (hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao) mà không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm theo quy định.

- Tiêu chí (2) Giao thông: Từ 5 chỉ tiêu tăng lên 6 chỉ tiêu, thêm tiêu chí (2.6) Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên và đảm bảo an toàn giao thông.

- Tiêu chí (3) Thủy lợi: Từ 2 chỉ tiêu tăng lên 3 chỉ tiêu, thay đổi về câu chữ trong các chỉ tiêu cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới, quy định 02 chỉ tiêu như sau:

+ Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt ≥ 80%.

+ Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định 1753/QĐ-UBND, quy định 03 chỉ tiêu gồm:

+ Tỷ lệ diện tích đất được tưới để sản xuất vào mùa khô từ các nguồn (trừ trường hợp thiếu nguồn nước, kể cả nguồn nước ngầm) đạt ≥ 85%.

+ Tỷ lệ km kênh mương trên địa bàn xã được kiên cố hóa đạt 100%.

+ Tỷ lệ diện tích cây trồng được sử dụng kỹ thuật tưới nước tiết kiệm so với tổng diện tích cây trồng cạn trên địa bàn xã (năm 2018 đạt ≥ 85%, năm 2019 đạt ≥ 40%, năm 2020 đạt ≥ 45%).

- Tiêu chí (4) Điện: Từ 2 chỉ tiêu giảm còn 01 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới, quy định 02 chỉ tiêu như sau:

+ Hệ thống điện đạt chuẩn

+ Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt ≥ 99%.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao, quy định 01 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ điện đáp ứng nhu cầu cho khu sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản tập trung theo quy hoạch đạt ≥ 85%.

- Tiêu chí (5) Trường học: Giữ nguyên 01 chỉ tiêu, tuy nhiên tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia, theo Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định phải đạt ≥ 100%, nay theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao quy định đạt tỷ lệ ≥ 75%.

- Tiêu chí (6) Cơ sở vật chất văn hóa: Từ 03 chỉ tiêu giảm còn 01 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 03 chỉ tiêu, gồm:

+ Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã.

+ Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

+ Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng đạt 100%.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 01 chỉ tiêu:

+ Trung tâm văn hóa – thể thao học tập cộng đồng xã, Nhà văn hóa ấp được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả, đạt tỷ lệ 100%.

- Tiêu chí (7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Giữ nguyên 01 chỉ tiêu, tuy nhiên có sự thay đổi câu từ, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 01 chỉ tiêu:

+ Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định:

+ Chợ đạt chuẩn chợ văn hóa theo tiêu chuẩn của tỉnh và không có tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

- Tại tiêu chí (8) Thông tin và truyền thông: Từ 05 chỉ tiêu giảm còn 2 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 05 chỉ tiêu gồm:

+ Xã có điểm phục vụ bưu chính

+ Xã có dịch vụ viễn thông, interner

+ Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn

+ Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành

+ Xã có điểm thông tin khoa học và công nghệ đạt chuẩn.

Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 02 chỉ tiêu:

+ Đảm bảo cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

+ Có hoạt động cung cấp thông tin khoa học công nghệ thông qua trang thông tin điện tử của địa phương đạt hiệu quả.

- Tiêu chí (9) Nhà ở dân cư: Từ 02 chỉ tiêu giảm còn 01 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 02 chỉ tiêu:

+ Nhà tạm, dột nát (không còn)

+ Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định ≥ 90%.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 01 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng đạt ≥ 99%.

- Tiêu chí (10) Thu nhập và phát triển sản xuất: Từ 01 chỉ tiêu tăng lên 6 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 01 chỉ tiêu:

+ Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 ≥ 59 triệu đồng/người.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 06 chỉ tiêu:

+ Thu nhập bình quân đầu người/năm (Năm 2018: ≥ 61 triệu; năm 2019 ≥ 64 triệu, năm 2020 ≥ 66 triệu).

+ Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (theo giá thực tế) (Năm 2018: ≥ 150 triệu; Năm 2019: ≥ 160 triệu, năm 2020 ≥ 170 triệu)).

+ Tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu trong sản xuất nông nghiệp đạt > 80%.

+ Xã có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch, hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ

+ Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Xã có ít nhất một nhãn hiệu được công nhận.

- Tiêu chí (11) Hộ nghèo: Giữ nguyên 01 chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 bằng hoặc nhỏ hơn 1%.

- Tiêu chí (12) tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên không tăng thêm chỉ tiêu nhưng tăng tỷ lệ % người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động từ ≥ 90% lên 95%; tỷ lệ lao động có việc làm được đào tạo từ ≥ 45% lên  ≥ 65%.

- Tiêu chí (13) từ tên gọi tổ chức sản xuất thành hình thức tổ chức sản xuất. Từ 02 chỉ tiêu tăng lên 03 chỉ tiêu:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 02 chỉ tiêu:

+ Xã có Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 03 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt ≥ 80%.

+ Tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT), câu lạc bộ (CLB) đạt ≥ 50%.

+ Thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương.

- Tiêu chí (14) Giáo dục: Từ 2 chỉ tiêu thành 3 chỉ tiêu,

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 02 chỉ tiêu:

+ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) ≥ 90%.

Nay, Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 03 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt 100%

+ Tỷ lệ trẻ (từ 12 đến 36 tháng tuổi) vào nhà trẻ đạt ≥ 50%

+ Xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3.

- Tiêu chí (15) Y tế: Giữ nguyên 01 chỉ tiêu, tuy nhiên tên gọi, tỷ lệ % quy định trong  các chỉ tiêu có sự thay đổi, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 03 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 85%

+ Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt < 14.3%

Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 03 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 90%

+ Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khu vực nông thôn đạt < 1%

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt < 12%

- Tại tiêu chí (16) Văn hóa: Từ 2 chỉ tiêu tăng lên 5 chỉ tiêu

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 02 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa theo quy định ≥ 70%

+ Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa theo quy định ≥ 98%

Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 05 chỉ tiêu:

+ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định

+ Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa theo quy định của Bộ VHTTDL đạt 100%

+ Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt ≥ 99%

+ Không có cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã vi phạm quy định pháp luật mà không được xử lý và khắc phục kịp thời.

+ Tỷ lệ ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của cộng đồng đạt 100%.

- Tiêu chí (17) Môi trường: Từ 8 chỉ tiêu giảm còn 6 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 08 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định ≥ 98% (trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ≥ 65%).

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 100%.

+ Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

+ Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch

+ Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch đạt ≥ 90%.

+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt ≥ 80%.

+ Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 06 chỉ tiêu:

+ Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy định (năm 2018 đạt ≥ 75%, năm 2019 đạt ≥ 80%, năm 2020 đạt ≥ 85%).

+ Chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung được thu gom, xử lý theo quy định.

+ Tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt ≥ 97%.

+ Xã có tổ chức tự quản về môi trường.

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vự sinh hoạt của con người đạt 100%

+ Tỷ lệ hộ có cảnh quan nơi ở “Xanh, sạch, đẹp” đạt ≥ 90%.

- Tiêu chí (18) Hệ thống tổ chức chính trị: Từ 7 chỉ tiêu giảm còn 4 chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 07 chỉ tiêu:

+ Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.

+ Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

+ Chính quyền xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Đảng bộ xã đạt “trong sạch, vững mạnh”.

+ Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên đạt 100%.

+ Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

+ Đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đới sống xã hội.

Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 04 chỉ tiêu:

+ Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của tỉnh

+ Xã có bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới

+ Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu vững mạnh

+ Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã đạt ≥ 90%

- Tiêu chí (19) An ninh – Quốc phòng: Giữ nguyên 02 chỉ tiêu, tuy nhiên có sự thay đổi câu từ trong các chỉ tiêu, cụ thể:

Bộ tiêu chí nông thôn mới quy định 02 chỉ tiêu:

+ Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

+ Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Bộ tiêu chí NTM nâng cao quy định 02 chỉ tiêu:

+ An ninh trật tự xã hội được giữ vững; xây dựng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có mô hình phòng chống tội phạm hoạt động thường xuyên, hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự.

+ Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.


LÝ - BAN TUYÊN GIÁO​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​