Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở xuân lộc

 

Theo thống kê, từ ngày 1/1/2018 đến ngày  22/6/2018 việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã khởi sắc. Trong đó: cấp xã, thị trấn có 1228/3233 hồ sơ giao dịch bẳng dịch vụ công trực tuyến  đạt tỷ lệ 39%, cao hơn 2%  so với cuối năm 2017. Các đơn vị có tỷ lệ giao dịch đạt cao là: Xuân Định đạt 64,2%; Suối Cao 60%, Thị trấn Gia Ray 52,3%. Các xã còn lại đạt từ 31,4 đến 44%. Riêng 3 xã đạt thấp là: Suối Cát chỉ mới đạt 23,8%,  Lang Minh 29,5% và Xuân Trường chỉ mới đạt 30,2%. Nhìn chung kết quả triển khai  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các xã thị trấn đã được nâng lên từ 37% lên 39%.  Đối với cấp huyện, 6 tháng đầu năm có 118/13.360 hồ sơ về đất đai giao dịch giao dịch bẳng dịch vụ công trực tuyến đạt 0,8%, 61/231 hồ sơ về xậy dựng áp dụng đạt 26,4% và 7/9 hồ sơ về hộ tịch giao dịch giao dịch bẳng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 66,6%. Nhìn chung, phần lớn trình độ tin học của người dân còn hạn chế, ngại sử dụng. nên kết quả giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở huyện chưa cao. Thời gian tới huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thấy hiệu quả và những thuận tiện của việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần làm tốt cái cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân…


                                                                       Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​