Thiết chế văn hóa cơ sở - cầu nối trực tiếp giữa Đảng bộ và Chính quyền với quần chúng nhân dân

 
Như chúng ta đã biết, mục tiêu của xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn. Đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống vật chất nhưng phải luôn lưu tâm đến các tiêu chí về văn hóa, xã hội, vì mục đích của xây dựng NTM là phục vụ nhân dân, tạo ra những con người mới về cả nhận thức cả về tư duy và hành động để xây dựng đất nước, xây dựng địa phương ngày một tiến bộ hơn.

Từ khi bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương xã Xuân Hiệp luôn coi trọng phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phong trào xây dựng ấp văn hóa và hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã. Do đó địa phương đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động văn hóa đặc biệt là xây dựng thiết chế văn hóa. Trong đó, các thiết chế văn hoá đóng một vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng bộ và Chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân, là nơi truyền tải những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước đến với người dân.
IMG20180109081913.jpg

Trong phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới,chính quyền luôn chú trọng xây dựng con người văn hóa theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bởi con người là nhân tố quan trọng quyết định mọi thành công của các hoạt động đồng thời cũng là đối tượng hưởng thụ các giá trị tinh thần đó. Vì vậy để đưa phong trào xây dựng xã văn hóa nông thôn mới gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay, hàng năm UBND xã đều có kế hoạch, giải pháp duy tu, sửa chữa những hạng mục thiết chế bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo phục vụ cho hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn ấp. Được sự quan tâm đầu tư từ UBND huyện Xuân Lộc, hiện nay 4/4 ấp đều có nhà văn hóa được xây dựng đảm bảo về diện tích và được trang bị đầy đủ thiết bị như bộ khánh tiết, bộ trang âm gồm bàn, ghế, amply, loa, micro có dây, micro không dây, ti vi, bàn ghế, tủ sách…Để nâng cao hiệu và và giải pháp hoạt động của các thiết chế văn hóa, UBND xã đang tiếp tục vận động kinh phí đóng góp từ nhân dân, từ các nhà mạnh thường quân để bố trí một số dụng cụ thể thao đơn giản tại nhà văn hóa các ấp để phục vụ nhu cầu thể thao cho mọi người dân.
 Trên địa bàn xã còn có 01 Trung tâm VHTT-HTCĐ được đầu tư đầy đủ khánh tiết, trang âm, bàn ghế, dụng cụ thể thao, sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng bàn…để thu hút sự tham gia của nhân dân. Ngoài ra xã còn có hoa viên công cộng được UBND huyện đầu tư hỗ trợ kinh phí xây lắp và đặt 13 dụng cụ thể thao phục vụ cho người dân đặc biệt là đối tượng trẻ em sau những giờ học tập mệt mỏi ở trường, lớp.
Với việc đầu tư đồng bộ thiết chế văn hóa, thông tin thể thao đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân Xuân Hiệp. hệ thống thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ của xã được đầu tư, nâng cấp giúp cho phong trào thể thao ngày càng phát triển hơn, người dân có nơi vui chơi giao lưu, giải trí lành mạnh sau một ngày làm việc vất vả hoặc các buổi sáng trước khi đi làm góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.
 
 
Điểm TT.KH&CN Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​