Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đại, bà Võ Thị Thơm, ngụ tại xã Xuân Thành

 

Thực hiện dự án Đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc, ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm, địa chỉ: ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm diện tích đất bị ảnh hưởng là 1.012 m2 (trong đó có 80 m2 đất ở nông thôn và 932 m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa 565, tờ bản đồ số 24, xã Xuân Thành và các tài sản là nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng trên đất. Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3667/QĐ-UBND về việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 09); ngày 27/10/2017, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9) và Bảng tính giá trị bồi thường, hỗ trợ (kèm theo). Theo đó, ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm được bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng; các chính sách hỗ trợ và thưởng chấp hành tốt chủ trương với tổng số tiền là 621.470.043 đồng.

Ngày 09/11/2017, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – chi nhánh Xuân Lộc thực hiện việc công bố và trao Quyết định số 3602/QĐ-UBND cho ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm. Không đồng ý với nội dung Quyết định số 3602/QĐ-UBND, ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm có đơn ghi ngày 12/12/2017 khiếu nại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9) với các nội dung và yêu cầu như sau:

- Bồi thường về đất: Giá bồi thường thấp hơn so với giá thực tế; yêu cầu bồi thường toàn bộ diện tích 1.012 m2 đất (loại đất ONT+LNC), thuộc thửa 565, tờ bản đồ số 24 (đất mặt tiền nằm dọc đường Tỉnh lộ 766) với cùng mức giá 650.000đ/m2.

- Bồi thường về vật kiến trúc: UBND huyện hỗ trợ 80% giá trị của vật kiến trúc là chưa hợp lý; yêu cầu phải nâng tỷ lệ bồi thường từ 80% lên 100%. Đồng thời, do đất trũng, để xây được nhà như hiện nay, đề nghị UBND huyện xem xét, hỗ trợ chi phí xây móng, đổ đất.

- Về cây trồng: Yêu cầu đánh giá lại và nâng mức các cây mít thái bị ảnh hưởng từ loại B, C lên loại A vì được trồng cùng một lượt vào đầu năm 2012 và đã thu hoạch được 02 năm. Đồng thời, do cây trồng đang trong giai đoạn thu hoạch nên đề nghị hỗ trợ thêm chi phí chặt bỏ.

 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả kiểm tra hiện trạng, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kết quả đối thoại, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thực hiện dự án Đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc, ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm diện tích đất bị ảnh hưởng là 1.012 m2 (trong đó có 80 m2 đất ở nông thôn và 932 m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa 565, tờ bản đồ số 24, xã Xuân Thành và các tài sản là nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng trên đất. Đất ở và đất trồng cây lâu năm của ông Đại, bà Thơm được xác định là ở vị trí 1 (Đường tỉnh lộ 766 đoạn từ cây xăng số 9 đến hết chợ Tân Hữu).

UBND huyện bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm về đất ở với giá 377.000 đồng/m2 là căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Khoản 3 Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  Mục 1 Phần I (Đất ở nông thôn) Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1933/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án đường dây 500kV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây-Tân Uyên đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc. Bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp với các mức giá 58.400 đồng/m2; 73.000 đồng/m2 là căn cứ vào Điều 22, Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014; Mục 17 Phần IV (Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm; đất bằng chưa sử dụng) Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1933/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Việc ông Đại, bà Thơm yêu cầu UBND huyện yêu cầu UBND huyện bồi thường toàn bộ diện tích 1.012 m2 đất (loại đất ONT+LNC), thuộc thửa 565, tờ bản đồ số 24, Bản đồ địa chính xã Xuân Thành (đất mặt tiền nằm dọc đường Tỉnh lộ 766) với cùng mức giá 650.000đ/m2 là không có căn cứ xem xét giải quyết.

UBND huyện bồi thường vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp với tỷ lệ 80% giá trị vật kiến trúc và không hỗ trợ chi phí đổ đất, xây móng nhà ở và quầy thuốc của ông Đại, bà Thơm là căn cứ vào quy định tại Điều 3 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 346/UBND-KT ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc bị giải tỏa thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Việc ông Đại, bà Thơm yêu cầu phải nâng tỷ lệ bồi thường về vật kiến trúc từ 80% lên 100% giá trị vật kiến trúc; hỗ trợ chi phí xây móng, đổ đất cho gia đình là không có căn cứ giải quyết.

UBND huyện bồi thường cho ông Đại, bà Thơm đối với 09 cây mít thái loại A, có giá 675.000 đồng/cây; 05 cây mít Thái loại B, có giá 337.500 đồng/cây; 25 cây mít Thái loại C, có giá 168.750 đồng/cây là căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điểm d Khoản 2 Điều 8 Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Phụ lục II (bảng giá bồi thường, hỗ trợ cây lâu năm) ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Việc ông Đại, bà Thơm yêu cầu đánh giá lại, nâng mức các cây mít thái bị ảnh hưởng từ loại B, C lên loại A; hỗ trợ thêm chi phí chặt bỏ là không có căn cứ để xem xét giải quyết.

Việc UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9) là đúng quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 với nội dung bác đơn khiếu nại ghi ngày 12/12/2017 của ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm, địa chỉ ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; Giữ nguyên Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm, bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500Kv Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đoạn qua huyện Xuân Lộc (đợt 9).

Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Nguyễn Văn Đại và bà Võ Thị Thơm có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật vtố tụng hành chính.

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​