Vai trò của công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Xuân Hiệp

 

Xuân Hiệp là một xã miền núi nằm phía Tây của huyện Xuân Lộc ranh giới hành chính của xã giáp với các đơn vị hành chính như sau: Phía Bắc giáp Thị trấn Gia Ray, Phía Tây giáp xã Suối Cát, Phía Đông giáp TT Gia Ray - xã  Xuân Tâm, Phía Nam giáp xã Lang Minh, diện tích tự nhiên là 2.443,68 ha, tuyến đường QL1 chạy ngang với chiều dài 3km, 1,5 km tỉnh lộ 765 nên khá thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, lưu thông hàng hóa với các địa phương khác trong huyện, Tp.Biên Hòa, TP.HCM, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Địa giới hành chính xã được chia làm 4 ấp với 86 tổ nhân dân với 3.469 hộ, 16.429 nhân khẩu; có 2 tôn giáo chính là Phật giáo, Thiên chúa; có 5 dân tộc thiểu số với 37 hộ/159 nhân khẩu. Xã có 4/4 nhà văn hoá ấp Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã được xây dựng đạt chuẩn theo quy định và hoạt động có hiệu quả. Dân cư đa số đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước với nhiều phong tục tập quán khác nhau tạo nên nét đặc trưng riêng của Xuân Hiệp.

Từ lý luận

             Thực hiện Nghị quyết TW5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã đưa ra giải pháp đầu tiên là “Mở rộng cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “TDĐKXDĐSVH” với mục tiêu là “làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Do vậy để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, phát triển có chất lượng, chiều sâu, bền vững thì công tác tuyên truyền, vận động quần chúng giữ vị trí quan trọng, góp phần vào thành công của phong trào.


Nhận thức được vấn đề trên Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc xã đặc biệt là các thành viên trong Ban chỉ đạo xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào đồng thời thực hiện gắn với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Qua đó giúp Ban chỉ đạo, Ban Ban vận động các ấp nắm vững quy trình thực hiện như hướng dẫn các hộ gia đình nắm vững các quy trình xây dựng, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân, từ đó khởi dậy ý thức tự nguyện, tự giác, chủ động, sáng tạo trong tham gia xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, đường giao thông nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội…

Đến thực tiễn

Kết quả đạt được,  hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm trên 99 %, 4/4 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa nhiều năm liền, nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hành tiết kiệm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Để nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến ấp, đến từng nhà, từng người dân công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được địa phương thực hiện một cách thường xuyên, lâu dài, kiên trì bền bỉ, bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, sát hợp với thực tế cũng là lúc phát huy vai trò của tất cả các cán bộ, đảng viên đặc biệt là ban vận động các ấp. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được Ban chỉ đạo tập trung vào những nội dung chủ yếu như tuyên truyền Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa nói riêng; Tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Nội dung, tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, các thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa thể thao và du lịch.. Những kiến thức khoa học, kỹ thuật, góp phần nâng cao dân trí, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của đời sống; Giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đồng bóng, tệ nạn xã hội được loại bỏ và khắc phục ;phổ biến 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới; nội dung phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới để “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra”.

Năm 2013, Xuân Hiệp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen công nhận “ xã đạt chuẩn Nông thôn mới”, Điển hình là sự thành công từ công vận động nhân dân  ủng hộ làm  bê tông hóa đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với 47 tuyến  đường được bê tông hóa giúp cho việc giao thông qua lại của nhân dân được thuận lợi hơn. Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần tăng cường đoàn kết các mối quan hệ nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất, văn hóa xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu...Số hộ gia đình đạt văn hóa hàng năm trong xã chiếm trên 99%, Hệ thống nhà văn hóa ở 4 ấp được khai thác tối đa, là nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên của người dân.

Nhằm giữ vững và phát triển cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, năm 2016,  Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Hiệp tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, rồi nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Trong 02 năm thực hiện xây dựng nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng dẫn của Tỉnh, Xuân Hiệp nhận được nhiều sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ phía Huyện ủy- UBND huyện Xuân Lộc nhưng địa phương cũng gặp nhiều khó khăn thách thức từ nhận thức của người dân đến thực tiễn thực hiện phong trào. bằng sự nỗ lực của khối đại đoàn kết trong toàn đảng bộ và nhân dân Xuân Hiệp, tháng 12/2017 Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã. Trồng cây cũng đến ngày hái quả, Xuân  Hiệp đã được Ban chỉ đạo xây dựng NTM UBND tỉnh bỏ phiếu công nhận đạt NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 100%.Xã Xuân Hiệp đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu là một vinh dự cũng là thách thức vô cùng to lớn đặt trên vai của toàn thể Đảng bộ và nhân dân, vì vậy rất cần sự chung vai của tất cả các thành phần trong xã hội để duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

dương.jpg

 Phong trào “TDĐKXDĐSVH” có phạm vi rộng, ảnh hưởng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lâu dài, toàn dân và toàn diện, do đó công tác tuyên truyền, vận động quần có phần rất quan trọng. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin từ các Chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể nhân dân thì vai trò cầu nối của Ban vận động các ấp vô cùng quan trọng. Do đó cần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vận động ấp, đổi mới phương thức hoạt động của Ban vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả  mà địa phương luôn luôn quan tâm.

an sinhxx.jpg


Sự ra đời của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” là chủ trương đúng đắn và hợp lòng dân Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện phong trào là nhiệm vụ mang tính lâu dài, phải kiên trì, bền bỉ để đưa các chuẩn mực văn hóa “thấm sâu” vào từng người, từng gia đình và toàn bộ đời sống xã hội từng bước tăng cường được mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương ,từng bước được đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục mê tín dị đoan, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.
Điểm TT.KH&CN xã Xuân Hiệp( Anh Thư)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​