Một số nét chính về kế hoạch phát triền kinh tế - xã hội nước ta năm 2018

 

-  Vmục tiêu tổng quát:

Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất luợng giáo dục, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công băng xã hội. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Đây mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh quôc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

-  Các chỉ tiêu chủ yếu:

(1)       Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%; (2) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; (3) Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuat khẩu dưới 3%; (4) Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; (5) Tổng vốn đầu tư phát triên toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP; (6) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; (7) Ty lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết qua đào tạo đạt 23% - 23,5%; (9) số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã); (10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85 2%; (11) Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuân môi trường 88%; (12) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

- Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:                                        ,                           ,

Thứ nhất, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là về ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu, lao động, việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế...                                                           9

Thư hai, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa; có giải pháp phù hợp khuyên khích hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh...     ,,

Thứ ba, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khuyến khích tích tụ đât đai gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số...                                                                                  

Thứ tư, thúc đẩy cơ cấu lại công nghiệp, tập trung phát triên các ngành chê biển, chế tạo; công nghiệp phục vụ nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản; sản xuất hàng gia dụng, điện tử, công nghiẹp vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, sinh học, môi trường;...,

Thứ năm, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nội địa, bảo vệ sản xuất trong nước, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả...                                        

Thứ sáu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ đất đai, khắc phục tình trạng để đất hoang hóa, sử dụng không đúng mục đích...                                                                    T

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới căn bản, tòan diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Ọuan tâm chăm lo đối với người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình, trẻ em, thanh thiêu niên;...

Thứ tám, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, xã hội quan tâm; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức...

Thứ chín, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước vê báo chí; chủ động cung cấp đầy đủ, kíp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và những vân đê dư luận quan tâm. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại...

Thứ mười, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế...


Lý –BTGHU (Nguồn TBNBTW THÁNG 01/​2018)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​