Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc ( đính kèm Văn bản 545bcubnd tiep thu giai trinh.pdf)

bando1017.jpg

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​