Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2139/TTCP-KHTCTH ngày 30/8/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 và Công văn số 893/TT-XLSTT ngày 09/11/2017 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

Ngày 28/11/2017, Thanh tra huyện Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 và đã được Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc phê duyệt. Theo đó:

1. Công tác thanh tra: Năm 2018, Thanh tra huyện tiến hành 06 cuộc thanh tra về các lĩnh vực sau:

- Thanh tra công tác quản lý biến động đất đai trên địa bàn huyện (triển khai thực hiện năm 2017 chuyển qua).

- Thanh tra việc đầu tư xây dựng, thanh quyết toán công trình Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm, xã Xuân Hưng.

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Gia Ray.

- Thanh tra việc đầu tư xây dựng, thanh quyết toán công trình trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Xuân Phú.

- Thanh tra công vụ việc chấp hành các nội dung chỉ đạo tại các Kết luận thanh tra đất công tại UBND xã Xuân Hòa, UBND xã Xuân Phú, UBND xã Xuân Thọ, UBND xã Suối Cao; Kết luận thanh tra tài chính tại trường Mầm non Xuân Bắc.

- Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

* Ngoài ra, Thanh tra huyện chuẩn bị lực lượng thực hiện 02 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và UBND huyện; đồng thời Thanh tra huyện tăng cường theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra để kịp thời đề xuất xử lý những tồn tại; nhằm bảo đảm các kiến nghị, kết luận sau thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tập trung tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95%.

- Tham mưu UBND huyện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 10433/KH-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; tham mưu UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

- Tiếp tục xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN; các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu UBND huyện thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...

- Tham mưu UBND huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng (tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản...); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Tham mưu UBND huyện chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

- Tham mưu UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra hu​yện                

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​