Hội nghị triển khai quán triệt các nghị quyết hội nghị lần 6 BCH trung ương đảng khóa XII

 

Sáng 4/1 Huyện Ủy Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, các đồng chí là những cán bộ chủ chốt của huyện đã được xem video học tập 4 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết số 18- NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  Nghị quyết số 19- NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20- NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21- NQ/TW về công tác dân số và tình hình mới.

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Việc học tập nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội nghị lấn thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII là trách nhiệm của toàn Đảng bộ huyện, của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ Đảng viên. Qua hội nghị này mỗi cán bộ Đảng viên nắm chắc hiểu sâu tinh thần nội dung cốt lõi các Nghị quyết từ đó vận dụng sáng tạo các Chủ trương nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhằm mang lại kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.


Lê Tùng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​