Thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Nhằm đánh giá trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai; đánh giá được những việc làm được và những tồn tại thiếu sót; xác định nguyên nhân và trách nhiệm, phát hiện và đề xuất xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); Nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai tại địa phương được tốt hơn; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ngày 27/9/2017 Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc thanh tra và thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3204/QĐ-UBND đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội dung quyết định thanh tra. Cụ thể Thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND các xã Bảo Hòa, Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, Xuân Tâm, Xuân Trường, Suối Cao và thị trấn Gia Ray.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc kết luận như sau:

Kết quả kiểm tra, xác minh

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo:

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện ban hành về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017. UBND các xã, thị trấn được thanh tra đều có xây dựng Kế hoạch để triển khai trên địa bàn. Qua đó đã tổ chức được 90 buổi tuyên truyền với 5.951 lượt cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự, thông qua đài phát thanh của xã, thị trấn phát được 158 giờ, cấp phát được 653 cuốn tài liệu, tờ gấp, tờ rơi về Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp công dân,... cụ thể: tại xã Bảo Hòa tổ chức được 01 buổi với 46 người tham dự; xã Suối Cao tổ chức được 07 buổi với 935 lượt người tham dự, Đài truyền thanh xã tuyên truyền được 18 giờ, phát 350 tờ rơi hỏi đáp; xã Suối Cát tổ chức được 41 buổi tuyên truyền với 2.268 lượt người tham dự, Đài truyền thanh xã tuyên truyền được 90 giờ; thị trấn Gia Ray tổ chức tuyên truyền triển khai được 12 đợt với 689 lượt người tham dự, Đài truyền thanh thị trấn tuyên truyền được 8 giờ, cấp phát được 243  tờ gấp, tờ rơi; xã Xuân Hiệp tổ chức được 14 buổi với 514 lượt người tham dự, Đài truyền thanh xã tuyên truyền được 24 giờ, cấp phát 60 cuốn Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân; xã Xuân Tâm tổ chức được 04 buổi với 266 người tham dự; xã Xuân Trường tổ chức được 05 buổi với 781 lượt người tham dự, Đài truyền thanh xã tuyên truyền được 18 giờ; xã Xuân Hòa tổ chức được 06 buổi với 452 lượt người tham dự.

- Nội dung tuyên truyền chủ yếu: Hiến pháp năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hòa giải cơ sở ... , Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trực tiếp tại các buổi tuyên truyền, tờ gấp, tờ rơi và thông qua đài truyền thanh xã.

2. Công tác tiếp công dân:

Tại các xã, thị trấn được thanh tra đều có bố trí Phòng Tiếp công dân, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo; niêm yết bảng nội quy tiếp công dân, bảng nội quy đối thoại; thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và cán bộ tiếp công dân hàng tuần, có lập và cập nhật sổ tiếp công dân cho lãnh đạo xã, sổ theo dõi tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, sổ theo dõi đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp khác, có ghi chép cập nhật đầy đủ nội dung đơn thư. UBND các xã, thị trấn đã ban hành Nội quy tiếp công dân, quy chế tiếp công dân. Ngoài ra, UBND các xã Bảo Hòa, Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Hòa, Xuân Tâm, Xuân Trường, Suối Cao còn xây dựng Quy định tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, Quy chế phối hợp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của xã. Qua thanh tra tại UBND thị trấn Gia Ray việc thông báo phân công lịch tiếp công dân thiếu thành phần Đảng ủy là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Kết quả trong năm 2017, tại các, thị trấn được thanh tra đã tiếp được 153 lượt người với 152 vụ việc. Trong đó, Chủ tịch tiếp 47 lượt, Phó Chủ tịch tiếp 09 lượt, lãnh đạo khác tiếp 23 lượt, công chức tiếp 74 lượt.

Nội dung tiếp dân: chủ yếu là những thắc mắc liên quan đến đời sống xã hội, trình tự thủ tục trong giao dịch giữa công dân với cơ quan nhà nước, tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự, môi trường, hôn nhân gia đình.

Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: đã tiếp nhận 153 vụ việc, số vụ việc đã được xử lý giải quyết 153 vụ việc.

Thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân theo quy định tại Thông tư số 320/2017/TT-BTC ngày 14/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại xã có thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; Công văn số 2200/UBND-KT ngày 13/7/2015 của UBND huyện Xuân Lộc. 9 tháng đầu năm 2017 có 02/08 xã được thanh tra đã thực hiện chi hỗ trợ là Bảo Hòa và Xuân Hiệp với tổng số tiền là 2.150.000 đồng; còn 06/08 xã chưa thực hiện chi hỗ trợ là Suối Cao, Suối Cát, Xuân Hòa, Xuân Tâm, Xuân Trường và thị trấn Gia Ray.

3. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư

- Tổng số đơn thư tiếp nhận trong năm 2017 là: 14 đơn; số đơn thư kỳ trước chuyển sang: 00 đơn; số đơn thư mới tiếp nhận trong kỳ: 14 đơn (trong đó: đơn khiếu nại 0 đơn, đơn tố cáo: 01 đơn, đơn phản ánh, kiến nghị: 13 đơn).

- Đã xử lý giải quyết 13 đơn (trong đó: đơn khiếu nại 0 đơn, đơn tố cáo: 01 đơn, đơn phản ánh, kiến nghị: 12 đơn). Còn 01 đơn đang xác minh giải quyết của xã Suối Cao.

- Việc chấp hành thời hạn xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: đảm bảo đúng theo thời gian quy định.

4. Công tác tiếp nhận, hòa giải tranh chấp đất đai và tranh chấp khác:

- Các xã, thị trấn được thanh tra đều có ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai; Quyết định kiện toàn tổ hòa giải cơ sở ở các ấp.

- Trong năm 2017 đã tiếp nhận: 90 đơn tranh chấp đất đai và các tranh chấp khác; đã tổ chức hòa giải: 77 đơn, trong đó: Hòa giải thành: 43 đơn, hòa giải không thành 34 đơn; còn 13 đơn tiếp tục tổ chức hòa giải trong thời gian tới.

- Việc chấp hành thời hạn giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai và tranh chấp khác: đảm bảo đúng theo thời gian quy định.

- Việc thực hiện chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai: Thực hiện Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai về quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 9 tháng đầu năm 2017 có 05/08 xã, thị trấn được thanh tra đã thực hiện chi hỗ trợ là Bảo Hòa, Suối Cao, Xuân Hiệp, Xuân Hòa và thị trấn Gia Ray với tổng số tiền là 6.200.000 đồng; còn 03/08 xã chưa thực hiện chi hỗ trợ là Suối Cát, Xuân Tâm, Xuân Trường.

5. Kết quả thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: trong năm 2017 tại các xã, thị trấn được thanh tra đã tiếp nhận 01 đơn tố cáo (xã Xuân Trường), đã xác minh giải quyết 01 đơn trong hạn, kết quả giải quyết: 01 đơn tố cáo sai.

- Việc thực hiện chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Qua giải quyết 01 đơn tố cáo, UBND xã Xuân Trường chưa thực hiện chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải theo Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

6. Việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong năm 2017: Qua thanh tra UBND các xã, thị trấn được thanh tra có thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Kết luận:

Từ kết quả thanh tra trên đây, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật được 08 xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện với các hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, thu hút được nhiều người tham dự.

2. Công tác tiếp công dân được Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã quan tâm, thực hiện; cơ sở vật chất phục vụ tiếp công dân được trang bị đảm bảo; thông báo lịch tiếp công dân được cập nhật kịp thời, Chủ tịch UBND thực hiện tiếp công dân đảm bảo theo yêu cầu. Qua thanh tra các xã, thị trấn có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, nội quy đối thoại, thông báo lịch tiếp công dân; lập sổ theo dõi tiếp công dân chung của xã, sổ theo dõi tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, sổ theo dõi đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp khác, có ghi chép cập nhật đầy đủ. UBND các xã, thị trấn được thanh tra đã ban hành Nội quy tiếp công dân, quy chế tiếp công dân để đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân. Tuy nhiên, tại UBND thị trấn Gia Ray việc phân công lịch tiếp công dân thiếu thành phần như đã nêu trên cần phải được chấn chỉnh kịp thời.

3. Công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai được các xã, thị trấn xử lý, giải quyết kịp thời, không để đơn thư tồn quá hạn.

4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong năm 2017 cũng được các xã, thị trấn quan tâm thực hiện.

Các biện pháp xử lý:

Từ những kết luận như đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số yêu cầu, nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong thời gian tới.

2. Chấn chỉnh Chủ tịch UBND thị trấn Gia Ray trong việc phối hợp tiếp công dân, phân công, cập nhật kịp thời lịch tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của thị trấn Gia Ray theo quy định của pháp luật.

3. UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân; cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai kịp thời, đúng quy định .

4. Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện; công bố kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung yêu cầu, chỉ đạo nêu trên. Báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phát sinh có liên quan.

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra ​huyện 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​