Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

​Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc cv dong gop y kien qhsd dat 2018.pdf

Biểu 01: Danh mục các dự án, công trình đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc bieu 01.pdf

Biểu 02: Danh mục các dự án, công trình đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (bổ sung mới) huyện Xuân Lộc bieu 02 moi.pdf

Biểu 05: Danh mục các dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2017 nay không tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc bieu 05.pdf

Biểu 06: Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo đơn vị hành chính bieu 06.pdf

Biểu 07: Danh mục các công trình đăng ký sau khi họp UBND huyện nhưng không đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 bieu 07 .pdf
Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​