Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội xã Xuân Hiệp

 

Xã Xuân Hiệp diện tích đất tự nhiên 2.443.68 ha, người dân sinh sống trên địa bàn 4 ấp (ấp Tân Tiến, ấp Tam Hiệp, ấp Bình Minh, ấp Việt Kiều).

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; Các đề án, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, các công trình, chương trình trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia của nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội xã Xuân Hiệp.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương được tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về thực hiện QCDCCS trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú như hội nghị chuyên đề, tọa đàm … Ủy ban nhân dân (UBND) xã chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình; Cụ thể hóa việc mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thành các quy định, quy trình thực hiện công khai các chế độ, chính sách, các chương trình, kế hoạch liên quan đến hoạt động của ngành; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, chú trọng công khai minh bạch các thủ tục hành chính; Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; Giáo dục cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả, thiết thực hơn...

 Cong Chao Huyen Xuan Loc_02.jpg

Ảnh: Cổng ch​ào UBND xã Xuân Hiệp


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân giải quyết các bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân; Thực hiện dân chủ ở xã gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tích cực tham gia bàn bạc, quyết định và thực hiện; Huy động sức dân tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, xã hội, xóa nhà dột nát cho người dân; Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến cuối năm 2013 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến cuối năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, quy ước; Thực hiện công khai những nội dung để nhân dân biết như quy hoạch, dự án, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, các khoản huy động nhân dân đóng góp, việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, thủ tục hành chính... Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân thảo luận, tích cực tham gia hiến đất, vật kiến trúc và đóng góp kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường; Lắp đặt hệ thống camera quan sát để phòng ngừa trộm cắp, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; Góp ý xây dựng chi bộ, đảng bộ, xây dựng chính quyền; Chăm lo cho hộ nghèo; Lắp đặt các thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời, xây dựng các khu giải trí, điểm văn hóa, điểm đọc sách...

UBND xã ban hành nhiều quy chế, quy định và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định phù hợp với thực tiễn. Thực hiện những nội dung công khai đến cán bộ, công chức biết về chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động hàng năm, quy chế chi tiêu nội bộ; Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; Công tác thi đua, khen thưởng; quản lý và sử dụng tài sản cơ quan; mua sắm trang thiết bị… Việc tổ chức hội nghị cán bộ - công chức hàng năm được thực hiện theo đúng thời gian, quy định. Thực hiện hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết, triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai đường dây nóng, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ công; Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đơn vị quan tâm thực hiện; UBND xã đã tăng cường tổ chức đối thoại để nắm bắt và giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Ở các doanh nghiệp, giám đốc, người quản lý, chủ doanh nghiệp chú trọng phát huy trách nhiệm người lao động trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể; Công khai các chế độ, chính sách, quyền lợi người lao động; Tạo điều kiện để người lao động tham gia ý kiến xây dựng nội quy, quy chế làm việc và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; Nhiều phản ánh, kiến nghị của người lao động được lãnh đạo doanh nghiệp tiếp thu, giải quyết chu đáo, từng bước xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp…

Việc thực hiện QCDCCS đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội và trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quá trình đó luôn gắn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước.


Điểm TT KH&CN xã Xu​ân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​