Giám sát theo Quyết định số 217/QĐ-TW của UBMTTQVN

 

Sáng ngày 26/9, Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam Huyện Xuân Lộc do ông Nguyễn Thanh Minh- phó trưởng đoàn và các đơn vị liên quan đã có buổi giám sát theo quyết định số 217/QĐ- TW của UBMTTQVN Huyện năm 2017 tại xã Xuân Định.

 Theo đó trong đợt giám sát này, đoàn tiến hành giám sát 8 nội dung gồm: Việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp vận động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; Giám sát việc vận động tham gia bảo hiểm y tế, chất lượng khám bảo hiểm y tế tại trạm y tế; việc vận động thu nợ XHHGTNT. Ngoài ra đoàn còn tổ chức giám sát công tác bình xét hộ nghèo, công tác bình xét xây dựng nhà tình thương và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND xã; kết quả hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng và công tác đào tạo nghề; giải quyết việc làm cho nhân dân.

mt1.BMPmt.BMP
Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế. Đoàn đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện 8 nội dung của xã Xuân Định. Đặc biệt là trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm. Tính đến nay Xuân Định đã có 7.462 người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 89,11%. Đồng thời lưu ý thời gian tới xã Xuân Định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân đăng ký thu gom rác thải; đôn đốc thu nợ xã hội hóa giao thông nông thôn.

 

                                                                           Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​