Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Quý 3/2017

 

Trong Quý 3/2017, Ban Tiếp công dân huyện Xuân Lộc tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hàng tuần, UBND huyện đều phân công lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban trực tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất đảm bảo theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Trong kỳ đã tiếp 116 lượt người với 116 vụ việc. Trong đó: tại trụ sở tiếp công dân huyện đã tổ chức tiếp 104 lượt công dân với 104 vụ việc, trong đó, Chủ tịch UBND huyện tiếp 05 lượt, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp 03 lượt, lãnh đạo phòng, ban tiếp 39 lượt, Ban Tiếp công dân huyện tiếp 57 lượt. Cấp xã, thị trấn tiếp 12 lượt người với 12 vụ việc (trong đó Chủ tịch tiếp 03 lượt, Phó Chủ tịch tiếp 03 lượt, lãnh đạo khác tiếp 00 lượt, công chức khác tiếp 06 lượt).

Nội dung tiếp công dân chủ yếu là liên quan đến tranh chấp đường đi và thủ tục cấp giấy CNQSD đất, ô nhiễm môi trường, bồi thường giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất. Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 104 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn. Số vụ việc đã được hướng dẫn, giải thích, xử lý, chuyển cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn giải quyết và tham mưu giải quyết là 104 vụ việc.

Về tiếp nhận, xử lý, theo dõi kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị:

Trong quý III/2017, tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ thông qua tiếp công dân, bưu điện và các cơ quan, đơn vị chuyển đến tại Trụ sở tiếp công dân huyện là 86 đơn phản ánh, kiến nghị, trong đó đơn kỳ trước chuyển qua 34 đơn, phát sinh mới 52 đơn. Đã xử lý chuyển cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn giải quyết và các ngành tham mưu UBND huyện giải quyết 86 đơn. Kết quả: Đã có kết quả giải quyết 72 đơn. Đang tiếp tục theo dõi kết quả xử lý, giải quyết 14 đơn.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Tổng số đơn trong kỳ đã tiếp nhận và giải quyết là: 04/04 đơn (03 khiếu nại, 01 tố cáo), đạt tỷ lệ 100%, trong đó thuộc thẩm quyền cấp huyện 03 khiếu nại; thẩm quyền của các xã, thị trấn là 01 tố cáo.

- Kết quả giải quyết: Thông qua giải thích, thuyết phục người dân đã tự nguyện rút 01 đơn; UBND huyện ban hành 02 quyết định giải quyết khiếu nại (Qua giải quyết 02/02 đơn khiếu nại đều khiếu nại sai).

- Việc thi hành kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức thực hiện: 02; số quyết định đã thực hiện xong: 02.

Tình tình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trong thời gian tới tiếp tục ổn định không phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp. Trong Quý 4/2017, Ban Tiếp công dân huyện:

Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; Phối hợp với Thanh tra huyện tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư, hòa giải tranh chấp đất đai ngay tại cơ sở; đồng thời giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các ngành của huyện tiến hành xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư theo thẩm quyền đối với các đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đang giải quyết và mới phát sinh, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định; Cập nhật phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của cấp trên.

Lê Thị Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​