Tình hình công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

 

Trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Thanh tra huyện; Ban Tiếp công dân huyện kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư, hòa giải tranh chấp đất đai ngay tại cơ sở; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở với các ngành của huyện tiến hành xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền các đơn khiếu nại mới phát sinh, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định. Công tác tiếp dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục ổn định và có hiệu quả, hạn chế đơn thư phát sinh và vượt cấp. Góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong kỳ, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt được kết quả như sau: tổng số đơn tiếp nhận giải quyết là 16 (trong đó, khiếu nại 15, tố cáo 01); thuộc thẩm quyền cấp huyện 15 đơn khiếu nại, thuộc thẩm quyền cấp xã 01 đơn tố cáo. Kết quả: đã giải quyết 16 đơn (khiếu nại: đã giải quyết 15 (thông qua giải thích, thuyết phục rút đơn: 07; giải quyết bằng quyết định hành chính: 08; số vụ việc giải quyết lần 1: 15; tố cáo: giải quyết 01 đơn).

Ngoài ra, trong kỳ, UBND huyện đã cử 34 cán bộ, công chức được phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra tỉnh tổ chức.

Trong thời gian tới, tình tình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện tiếp tục tạm ổn định không phát sinh các vụ việc đông người phức tạp.

Để thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 3 tháng cuối năm 2017, UBND huyện Xuân Lộc tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, Thị trấn tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để cán bộ và nhân dân biết, thực hiện đúng quy định về khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Tiếp tục tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng, Ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện pháp luật về tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật; Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư của các Phòng , Ban, UBND các xã, thị trấn, rà soát các vụ việc phản ánh, kiến nghị tồn đọng, phức tạp. Coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Mục tiêu là giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh vụ việc bức xúc, phức tạp, kéo dài, hạn chế đoàn đông người; ….

Lê Thị Thu Oanh

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​