Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 

2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng​ khóa XII. (Ảnh TL)

 

        V.I. Lê­nin với vấn đề xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Người đặc biệt lưu ý tới sự suy yếu có thể xảy ra đối với đảng do mắc phải những sai lầm, khiếm khuyết trong quá trình lãnh đạo, nhất là sai lầm về đường lối và cảnh báo về những “căn bệnh” đã và đang trở thành nguy cơ hiện hữu đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội mới. Đó là những căn bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản, tham nhũng, hối lộ, xa hoa, lãng phí, “mù chữ”...

       Để khắc phục những sai lầm có thể xảy, V.I. Lê­nin nhấn mạnh tính tất yếu phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Người khẳng định: Không thể có một đảng cách mạng chân chính mà lại phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ. Nếu không có tập trung dân chủ thì đảng trở thành một tổ chức chuyên quyền, độc đoán, quan liêu, biệt phái, hỗn độn, một “câu lạc bộ tranh luận”.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (Sửa đổi lối làm việc. Hồ Chí Minh toàn tập).

      Nghị quyết TW 4 (khóa XII) với quan điểm: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Ban Chấp hành TW Đảng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm: ... Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả thấp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn thấp, có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu. Còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền. Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cơ sở mà ở cả một số cơ quan TW, tập đoàn kinh tế,... Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức: Lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực phản động, cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả thấp.

       Những hạn chế, khuyết điểm trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. 

      Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQ TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi cấp ủy và cán bộ đảng viên của Đảng hãy "Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật" để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố và nâng cao uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

      Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh...; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

      Phê phán biểu hiện nói trái, làm trái quan điểm của Đảng, "nói một đường, làm một nẻo", "nói không đi đôi với làm", nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc và có hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái.

      Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ "dụng nhân như dụng mộc", bởi "cán bộ nào, thì phong trào đó", khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên: Phải có chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê binh và phê bình; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

      Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, hoàn thiện và thực hiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, nhằm xóa bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, tài chính, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế...

      Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Đảng; sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng ăn uống, chè chén, "liên hoan", "gặp mặt" không lành mạnh, không trong sáng; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, như: phân công, phân cấp, thẩm quyền qủa lý, quy trình bổ nhiệm,... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị;... 

       Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. 

       Cấp ủy, chính quyền nhận thức sâu, thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; và Quy định số 218- QĐ/TW (12/12/2013) của Bộ Chính trị quy định: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

        Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra nhiệm vụ và giải pháp thưc thi phù hợp. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​