Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã nông nghiệp

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Thông tư này hướng dẫn phân loại; tiêu chí, phương pháp và trình tự đánh giá; xếp loại hợp tác xã có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và hoạt động dịch vụ nông nghiệp có liên quan (sau đây gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp).
 
htz.jpg 
 
Theo đó, hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá theo 06 tiêu chí:
+ Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã;
+ Lợi ích của các thành viên hợp tác xã;
+ Vốn hoạt động của hợp tác xã;
+ Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;
+ Hợp tác xã được khen thưởng trong năm;
+ Mức độ hài lòng của thành viên đối với hợp tác xã.
Ở mỗi tiêu chí sẽ có các chỉ tiêu đánh giá cụ thể tương ứng với thang điểm tối đa là100 điểm. Dựa vào tổng số điểm đánh giá mà xếp loại hợp tác xã nông nghiệp theo 04 mức: Tốt (từ 80 đến 100 điểm), Khá (từ 65 đến dưới 80 điểm), Trung bình (từ 50 đến dưới 65 điểm) và Yếu (dưới 50 điểm hoặc trong năm bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của hợp tác xã). Riêng đối với hợp tác xã mới thành lập và sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm thì không tự chấm điểm và xếp loại.
Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có trách nhiệm hàng năm thực hiện tự phân loại, đánh giá, xếp loại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện). Kết quả đánh giá xếp loại hợp tác xã là cơ sở để xem xét, lựa chọn khen thưởng của ngành nông nghiệp.
Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 31/5/2017.
(Đính kèm file Thông tư Thông tư.docThông tư.doc)
Lưu Thị Kim Duyên (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​