Xuân Trường Họp triển khai chủ trương "Hướng về cơ sở"

 

Nhằm tăng cường công tác thông tin về cơ sở, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cùa nhà nước, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết đến người dân trên địa bàn xã. Ngày 19/4/2017, tại hội trường UBND xã Xuân Trường tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện chủ trương "Hướng về cơ sở" của cán bộ, công chức xã năm 2017.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Trưởng Phòng dân tộc huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Bé - Phó Chánh văn phòng UBND huyện, đồng chí Phan Minh Cảnh - Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, đồng chí Đặng công Ngoan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức phụ trách các ấp trên địa bàn xã tham dự.

Theo kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/4/2017 của UBND xã, mỗi cán bộ, công chức, được phân công phụ trách địa bàn ấp, cần xác định chương trình công tác cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết đến người dân trên địa bàn dân cư. Trọng tâm nhất là công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 4466/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, chú trọng nhiệm vụ xây dựng tổ chức ấp vững mạnh toàn diện, lắng nghe, giải thích, báo cáo các ý kiến, kiến nghị của người dân để UBND xã xem xét giải quyết, chủ động đấu tranh những thông tin sai trái, góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhân dân.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt chủ trương “Hướng về cơ sở”, đồng chí Đặng công Ngoan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, yêu cầu cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo kế hoạch, định kỳ ngày 28 hàng tháng báo cáo kết quả về UBND xã để tổng hợp. Dự kiến bắt đầu từ ngày 20/4/2017, sẽ triển khai thực hiện công tác tuyên truyền theo lịch đã phân công.


Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​