Kết quả công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện trong quý I/2017

 Thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/HU ngày 03/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020” và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01/8/2016 của UBND huyện Xuân Lộc về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Lộc đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.
Kết quả, tính đến ngày 05/4/2017 toàn huyện có 174.752/241.077 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 72,49% dân số toàn huyện. Trong đó, các đơn vị có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế cao như: Suối Cát đạt 89,83%, Xuân Định đạt 87,39%, Xuân Thọ đạt 83,33%,; bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế chưa cao như: TT Gia Ray 60,1%, Xuân Hòa 62,6%, Lang Minh, Xuân Hưng 66%. Như vậy so với số liệu cuối tháng 11/2016, toàn huyện đã vận động được thêm gần 12.000 người tham gia bảo hiểm y tế.
Trong thời gian tới, BHXH Xuân Lộc tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn và tại các hội nghị, truyền thông của xã, thị trấn, khu ấp, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHYT xuống tận khu, ấp và trong các hội, đoàn thể; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý phối hợp và giao trách nhiệm đại lý thu BHYT đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động tham gia BHYT nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quyền lợi của người dân cũng như thực hiện thắng lợi việc xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Cảnh Quý - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​