Một số kết quả quan trọng hội nghị trung ương 4 (Khóa XII)

​Từ ngày 09 đến 14/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ tư để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng.
Thứ nhất, ban hành Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
Năm 2016, nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế ־ xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, một số chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng không đạt kế hoạch đề ra... Dự báo, đến cuối năm 2016, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Mục tiêu tổng quát năm 2017 là: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế... Giữ vững an ninh quốc gia, ồn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảb vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017: (1) Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; (2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (3) Tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng־suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; (4) Phát triển văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; (5) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu? phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; (6) Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; (7) Giữ vững độc lập. chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (8) Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; (9) Đẩy mạnh thông tin truyền Ịhông, tạo đồng thuận xã hội.
Thứ hai, ban hành Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đôi mới mô hình tăng trường, nâng cao chất lượng tăng trường, năng suat lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Thời gian qua, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng đã được cụ thể hóa, thực hiện đạt được kết qụả bước đầu... Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng ở nươc ta còn chậm được đổi mới, về cơ bản vẫn theo mô hinh cũ; tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vàọ tăng đầu tư và tăng số lượng lao động, chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Thời gian tới, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ và sâu săc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Thứ ba, ban hành Nghị quyêt về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là định hướng chiến lựợc lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu; cần tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam... Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thữc của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nhận thức đây đủ, đúng đăn vê cơ hội và thách thức từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; không ảo tưởng, mất cảnh giác và cũng không lo lắng thái quá, dẫn đến thiếu sự chủ động, tự tin cần thiết.
Thứ tư, ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những' biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Đại hội XII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, vớí trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Điểm mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thông những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cư hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.   
Trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết
thực tập trung vào 4 nhóm về: giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê binh; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Để Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện.
Thứ năm, ngoài các vấn đề nêu trên, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, đã xem xét kỹ lưỡng, toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận; nhất trí cao với Tờ trình của Bộ Chính trị. Đồng thời, giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Ban Châp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(Nguyễn Thị Lý- Chuyên viên BTG Huyện ủy – Trích từ bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 11/2016)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​