Lấy ý kiến nhân dân

/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbandoergwergte.jpg

QĐ: phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

QĐ: phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/bando2021_XuanLoc1.jpg

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Công bố QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Công bố QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp

Đóng góp ý kiến Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm: - Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. - Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. - Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbando.jpg

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/103ttr3.jpg

Điều chỉnh vị trí, số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng Bom

Điều chỉnh vị trí, số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Lộc và huyện Trảng Bom

Xem tiếp

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/bando1017.jpg

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/EditForm/574.QHSDD_XuanLoc%20sua.jpg

Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Lấy ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Xuân Lộc

Xem tiếp

Quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tịch danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Quyết định quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tịch danh lam thắng cảnh quốc gia núi Chứa Chan giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​