Phòng chống tham nhũng

QĐ: Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

QĐ: Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Xem tiếp

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Xuân Lộc năm 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Xuân Lộc năm 2020

Xem tiếp

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Quy định 40-QĐi/TU về về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm​

Triển khai thực hiện Quy định 40-QĐi/TU về về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm​

Xem tiếp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​