Thông tin chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn thực hiện một số điểm mới trong việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư Số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

​Ngày 16/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Xem tiếp

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Xuân Lộc

​Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, huyện đã ban hành Công văn số 1350/UBND-VX ngày 23/02/2021 để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

Xem tiếp

Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên quan đến một số chính sách mới về công tác dân số

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành các thông tư liên quan đến công tác dân số gồm: Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số; Thông tư số 02/2021/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Các thông tư này đều có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Xem tiếp

Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, là ngày hội của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, trực tiếp bầu ra những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức và đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân.

Xem tiếp

Triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2021

​Ngày 15/01/2021, UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về triển thực hiện Đề án “Sữa học đường” năm 2021 nhằm đảm bảo việc uống sữa học đường học sinh Mầm non,

Xem tiếp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, là ngày hội của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, trực tiếp bầu ra những người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức và đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/maumoidd.jpg

Bộ Tư pháp ban hành 02 mẫu sổ nuôi con nuôi và 27 loại mẫu giấy tờ về nuôi con nuôi

Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

Xem tiếp

TB: Lịch nghỉ Tết Ân lịch năm 2021

Ngày 18/12/2020 UBND huyện Xuân Lộc ban hành Thông báo số 2479/TB-UBND về việc nghỉ Tết Ân lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/baochieftew.jpg

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/12/2020 tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp
/SiteAssets/Lists/TnTuc/NewForm/hinhbieudo.jpg

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, áp dụng từ ngày 01/01/2021

Ngày 18/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​