• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (26/11/2019)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 (11/11/2019)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (28/10/2019)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (07/10/2019)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (01/10/2019)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (24/09/2019)
7Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019 (09/09/2019)
8Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 (14/08/2019)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (29/07/2019)
340TB.pdf    
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 (22/07/2019)
326tbubnd.pdf    
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019 (10/07/2019)
13Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (24/06/2019)
15Lịch làm việc của UBND huyện ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019 (27/05/2019)
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019 (20/05/2019)
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019 (13/05/2019)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019 (06/05/2019)
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 (06/05/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020 (21/01/2020)
2Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 20/01/2020 đến ngày 01/02/2020 (21/01/2020)
3Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
4Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
5Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
6Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020 (31/12/2019)
7Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
8Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
9Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
10Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
11Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
12Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
13Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
14Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
15Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
16Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
17Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
18Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
19Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (11/11/2019)
20Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 (11/11/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (28/10/2019)
2Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (28/10/2019)
3Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (07/10/2019)
4Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (07/10/2019)
5Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 (07/10/2019)
6Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (07/10/2019)
7Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (01/10/2019)
8Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (01/10/2019)
9Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 (22/07/2019)
10Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (22/07/2019)
11Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
12Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
13Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
14Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
15Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (24/06/2019)
16Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
17Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
18Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019 (04/06/2019)
19Lịch làm việc của UBND xã Xuân Bắc từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
20Lịch làm việc của UBND xã Suối Cát từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019 (27/05/2019)
1 - 20 Next
1Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
2Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
8Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
9Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
12Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
16Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
17Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường Khu vực chùa Bửu Quang vào lúc 14h ngày 04/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch trực UBND huyện từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020 (22/01/2020)
2Lịch trực tết Nguyên Đán năm 2020 của Phòng VHTT (21/01/2020)
3Lịch trực Tết dương lịch năm 2020 của Phòng VHTT (31/12/2019)
4Lịch tiếp công dân của HĐND huyện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
5Lịch trực tiếp công dân tháng 01/2020 của HĐND huyện (31/12/2019)
6Thông báo kéo cờ sáng thứ hai hàng tuần từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (31/12/2019)
7Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (28/10/2019)
9Lịch tiếp công dân UBND huyện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (07/10/2019)
10Thông báo lịch trực của cán bộ, công chức, viên chức tại Khuôn viên Nhà công vụ huyện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019 (01/10/2019)
11Thông báo lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019 (01/10/2019)
12Thông báo lịch trực của Đội Tự vệ cơ quan tại khuôn viên UBND huyện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019 (01/10/2019)
13Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 (01/10/2019)
14Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (09/09/2019)
15Lịch trực, tiếp công dân tháng 9 năm 2019 của đại biểu HĐND huyện (09/09/2019)
16Lịch trực lệ Quốc khánh 2/9 của UBND huyện từ ngày 31/8/2019 đến ngày 02/9/2019 (30/08/2019)
17Lịch trực CBCCVC tại Khuôn viên Nhà công vụ từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/9/2019 (30/08/2019)
18Thông báo trực Đội tự vệ cơ quan từ ngày 31/8/2019 đến ngày 02/9/2019 (30/08/2019)
19Thông báo phân công thành viên Ban CHPC thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Xuân Lộc (30/08/2019)
04tbpctt--308.pdf    
20Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (14/08/2019)
1 - 20 Next

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​