• LỊCH LÀM VIỆC
1Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
2Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020 (25/03/2020)
3Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 16/3/2019 đến ngày 21/3/2020 (17/03/2020)
4Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020 (09/03/2020)
5Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020 (04/03/2020)
6Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
7 Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 10/02/2019 đến ngày 15/2/2020 (11/02/2020)
8Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 (26/11/2019)
9Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 (11/11/2019)
10Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019 (28/10/2019)
11Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (07/10/2019)
12Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 03/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (01/10/2019)
13Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (24/09/2019)
14Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/9/2019 (09/09/2019)
15Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/8/2019 đến 17/8/2019 (14/08/2019)
16Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (29/07/2019)
340TB.pdf    
17Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 (22/07/2019)
326tbubnd.pdf    
18Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019 (15/07/2019)
19Lịch làm việc của UBND huyện từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019 (10/07/2019)
20Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 (02/07/2019)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của Phòng Thanh tra huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
2Lịch làm việc của Phòng NNPTNT từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
3Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
4Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
5Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
6Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
7Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (25/03/2020)
8Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (25/03/2020)
9Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (25/03/2020)
10Lịch làm việc của Phòng KTHT từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
11Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
12Lịch làm việc của Phòng Tư pháp từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
13Lịch làm việc của Thanh tra huyện từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
14Lịch làm việc của Phòng TCKH từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
15Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
16Lịch làm việc của Phòng Nội vụ từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
17Lịch làm việc của Phòng LĐTBXH từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
18Lịch làm việc của Phòng TNMT từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
19Lịch làm việc của Phòng VHTT từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
20Lịch làm việc của Phòng Y tế từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (09/03/2020)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
2Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
3Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
4Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
5Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
6Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
7Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (09/03/2020)
8Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (09/03/2020)
9Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (04/03/2020)
10Lịch xã Xuân Hòa từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (04/03/2020)
11Lịch làm việc của xã Lang Minh từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (04/03/2020)
12Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (04/03/2020)
13Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (25/02/2020)
14Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 (25/02/2020)
15Lịch làm việc của UBND xã Lang Minh từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 (25/02/2020)
16Lịch làm việc của UBND xã Xuân Hiệp từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020 (25/02/2020)
17Lịch làm việc của xã Xuân Hiệp từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
18 Lịch làm việc của xã Xuân Hòa từ ngày 10/02/2019 đến ngày 14/2/2020 (11/02/2020)
19 Lịch làm việc của xã Xuân Bắc từ ngày 10/02/2019 đến ngày 14/2/2020 (11/02/2020)
20Lịch làm việc của xã Suối Cát từ ngày 10/02/2019 đến ngày 14/2/2020 (11/02/2020)
1 - 20 Next
1Lịch làm việc của HĐND từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
2Thư mời làm việc về chất lượng hoạt động của xe buýt số 10, vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
3Thư mời làm việc về nâng cao hiệu quả hoạt động chợ Xuân Lộc, vào lúc 08h gnayf 10/5/2017 (05/05/2017)
4Thư mời làm việc về xử lý xây dựng trái phép tại xã Xuân Thọ vào lúc 9h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
5Thư mời họp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào lúc 14h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
6Thư mời họp về công tác cải cách hành chính vào lúc 08h ngày 10/5/2017 (05/05/2017)
7Thư mời họp soát xét kế hoạch trồng cây phân tán và trồng cây chỉnh trang đô thị vào lúc 14h ngày 08/5/2017 (05/05/2017)
8Thư mời làm việc để trao đổi, thống nhất hướng xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Đỉnh, vào lúc 08 giờ ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
180-TM-UBND.pdf    
9Thư mời làm việc với xã Bảo Hòa về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vào lúc 08h ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
179-tm-ubnd.pdf    
10Thư mời làm việc để đánh giá kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện, vào lúc 08h00 ngày 04/5/2017 (29/04/2017)
178-TM-ubnd.pdf    
11Thư mời làm việc để xử lý kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, vào lúc 14h ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
151-tm-ubnd.pdf    
12Thư mời làm việc để rà soát công tác tổ chức Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp kết hợp hội thảo phát triển sản xuất, vào lúc 08 giờ ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
150-gm-ubnd.pdf    
13Thư mời để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vào lúc 08h ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
149-gm-ubnd.pdf    
14Thư mời làm việc để nghe báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng và việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Gia Ray, vào lúc 14h, ngày 12/4/2017 (08/04/2017)
148-tm-ubnd.pdf    
15Thư mời làm việc để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, vào lúc 14h ngày 10/4/2017 (08/04/2017)
147-tm-ubnd.pdf    
16Thư mời làm việc để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vào núi Chứa Chan, vào lúc 08h, ngày 11/4/2017 (08/04/2017)
146-tm-ubnd.pdf    
17Giấy mời triển khai kế hoạch hướng về cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, vào lúc 07h ngày 30/4/2017 (01/04/2017)
18Thư mời đối thoại với công dân Huỳnh Văn Cảnh vào lúc 9h ngày 4/4/2017 (01/04/2017)
19Thư mời làm việc để đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ vào lúc 13h30 ngày 3/4/2017 (01/04/2017)
20Thư mời làm việc về công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm và Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, vào lúc 14h ngày 05/4/2017 (01/04/2017)
1 - 20 Next
1Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020 (30/03/2020)
2Lịch trực của Ban chỉ huy PCCCR từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020 (25/03/2020)
3Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 16/3/2019 đến ngày 20/3/2020 (17/03/2020)
4Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 (09/03/2020)
5Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020 (04/03/2020)
6Lịch Tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 (25/02/2020)
7Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 (18/02/2020)
8Lịch tiếp công dân của UBND huyện ngày 10/02/2019 đến ngày 14/2/2020 (11/02/2020)
9Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020 (05/02/2020)
10Lịch trực đội tự vệ cơ quan của UBND huyện từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020 (05/02/2020)
11Lịch trực UBND huyện từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020 (22/01/2020)
12Lịch trực tết Nguyên Đán năm 2020 của Phòng VHTT (21/01/2020)
13Lịch trực Tết dương lịch năm 2020 của Phòng VHTT (31/12/2019)
14Lịch tiếp công dân của HĐND huyện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (31/12/2019)
15Lịch trực tiếp công dân tháng 01/2020 của HĐND huyện (31/12/2019)
16Thông báo kéo cờ sáng thứ hai hàng tuần từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 (31/12/2019)
17Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (26/11/2019)
18Lịch tiếp công dân của UBND huyện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 (28/10/2019)
19Lịch tiếp công dân UBND huyện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 (07/10/2019)
20Thông báo lịch trực của cán bộ, công chức, viên chức tại Khuôn viên Nhà công vụ huyện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019 (01/10/2019)
1 - 20 Next

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​