Thông báo chi tiết

Tiêu đề thông báoLấy ý kiến trực tuyến tổ chức, người dân về giải quyết thủ tục hành chính
Nội dung thông báo

PHIẾU SỐ 05

LẤY Ý KIẾN TRỰC TUYẾN TỔ CHỨC, NGƯỜI DÂN VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành theo Kế hoạch số 156/KH-UBND  ngày 17/7/2019

của UBND huyện Xuân Lộc)

Mã số hồ sơ: …………………………………………………………

Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô thích hợp

1. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

□ Trước hạn so với thời gian quy định

□ Đúng hạn so với thời gian quy định

□ Trễ hạn so với thời gian quy định

2. Số lần quý vị phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả theo hình thức trực tuyến):

□ Không phải liên hệ lần nào □ Chỉ liên hệ một lần □ Phải liên hệ hơn một lần

3. Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ (kể cả theo hình thức trực tuyến):

□ Không phải liên hệ với cơ quan, đơn vị, tổ chức nào

□ Phải liên hệ với một cơ quan, đơn vị, tổ chức

□ Phải liên hệ với hơn một cơ quan, đơn vị, tổ chức

4. Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC:

□ Không có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật

□ Có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật

5. Công khai các thủ tục hành chính

□ Công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hai hình thức niêm yết và điện tử

□ Công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng một trong hai hình thức niêm yết hoặc điện tử

□ Không được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời

6. Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

□ Phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn

□ Phản ánh, kiến nghị kéo dài không được xử lý

7. Góp ý của tổ chức, cá nhân:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 Đính kèm: PHIẾU SỐ 05.docx

Kế hoạch: 156khubnd-177 CCHC.pdf

Ngày đăng7/9/2020 10:21 AM
Đơn vi thông báo

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​