Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Huyện Xuân Lộc tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu

Title

Huyện Xuân Lộc tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu

Loại tin

Nông thôn mới - Nông nghiệp

Loại tin:ID

106

Đoạn tin ngắn

​Ngày 13/3/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2040/BNN-VPĐP về việc xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu.

Nội dung

 

Ngày 13/3/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2040/BNN-VPĐP về việc xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu. Huyện Xuân Lộc là một trong bốn huyện được Trung Ương chọn để thực hiện thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu. Trong đó, huyện Xuân Lộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025.

Sau 10 tháng thực hiện công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, tổng hợp dữ liệu, xây dựng dự thảo Đề án, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và bổ sung, hoàn chỉnh; đến ngày 08/01/2019, Đề án Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND.

Việc thực hiện Đề án nhằm mục tiêu xây dựng huyện Xuân Lộc trở thành huyện NTM phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các tiêu chí NTM và đạt các đặc trưng kiểu mẫu theo hướngPhát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội nông thôn yên bình, văn minh, giàu đẹp, tiếp tục giữ vững vị trí đi đầu trong phong trào NTM, đáp ứng sự quan tâm và kỳ vọng của trung ương, của tỉnh và người dân. Trong đó, mục tiêu cụ thể được xác định trên từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn cụ thể như sau:

- Đến năm 2020:

+ Trên 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (từ 8/14 xã trở lên);

+ Trên 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững (từ 03/14 xã trở lên);

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66,5 triệu đồng/người (so với giá hiện hành năm 2018);

+ Giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt: 170 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất bình quân đất sản xuất các cây trồng chủ lực: 220 triệu đồng/ha.

+ Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị;

+ Có ít nhất 08 sản phẩm nông nghiệp chủ lực được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), trong đó ít nhất 05 sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (hạng 4 sao hoặc 5 sao theo Bộ tiêu chí xếp hạng sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

- Đến năm 2025:

+ 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (14/14 xã);

+ Trên 50% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững (từ 08/14 xã trở lên);

+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/người (so với giá hiện hành năm 2018);

+ Giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt: 220 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất bình quân đất sản xuất các cây trồng chủ lực: 270 triệu đồng/ha

+ Tại các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững, mỗi xã có ít nhất 02 mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị;

+ Có ít nhất 10 sản phẩm nông nghiệp chủ lực được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP), trong đó ít nhất 07 sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (hạng 4 sao hoặc 5 sao theo Bộ tiêu chí xếp hạng sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

+ Huyện Xuân Lộc được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

Trên cơ sở Đề án được duyệt, từng cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch, lộ trình chi tiết thực hiện các nội dung, tiêu chí có liên quan, nhằm đảm bảo thực hiện đạt các nội dung, yêu cầu đã đề ra.
                                     
          Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT,  (Ảnh: Đài Truyền thanh)      

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

876

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/11/2019 2:01 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/6/2020 11:37 PM by System Account