Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2018

Title

Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2018

Loại tin

Kinh tế - Môi trường

Loại tin:ID

61

Đoạn tin ngắn

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc,

Nội dung

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trên địa bàn huyện Xuân Lộc, trong tháng 5 năm 2018 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trả kết quả cho 101 trường hợp đăng ký kinh doanh, trong đó có 76 trường hợp đăng ký mới và 25 trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể:

- Hộ kinh doanh: 100 giấy, trong đó cấp mới 76, cấp đổi 24. lũy kế năm 2018: 397 giấy, trong đó cấp mới 304, cấp đổi 93.

- Hợp tác xã: 01 giấy, trong đó cấp mới 0, cấp đổi 01.

Số vốn đăng ký kinh doanh mới trong tháng 5 năm 2018 là 44,358 tỷ đồng. Lũy kế năm 2018 là 156,982 tỷ đồng.

Trong tháng 5 năm 2018, số hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh là 10 hộ. Lũy kế năm 2018: 28 hộ.

 

Việc tiếp nhận, xử lý trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình và Hợp tác xã được thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại và thông báo kết quả bằng tin nhắn SMS qua điện thoại cho người dân biết. 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết trước và đúng hạn.

Thực hiện Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 19/01/2017 của UBND huyện Xuân Lộc về triển khai thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện sẽ trả kết quả đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính viễn thông nhưng trong tháng 5/2018 không có trường hợp nào đăng ký trả kết quả qua bưu điện.Phan Trung Hiếu (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

244

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/6/2018 2:01 PM by Nguyen Thi Huyen
Last modified at 8/2/2020 11:34 PM by System Account